zaglavlje

Tražite stan, kuću, lokal, plac u Beogradu ?

Da, na pravom ste mestu

Index

PRIMERI IZ PRAKSE - KORAK PO KORAK DO UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTINeophodni koraci su:
 • 1) utvrdite koja je služba za katastar nepokretnosti nadležna za upis;
 • 2) utvrdite pravni status nepokretnosti u katastru;
 • 3) pripremite dokumentaciju;
 • 4) platite takse;
 • 5) sastavite zahtev za upis;
 • 6) predajte zahtev za upis sa pratećom dokumentacijom u nadležnu službu Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

1) Utvrdite koja je služba za katastar nepokretnosti nadležna za upis

Nadležna služba je ona služba za katastar nepokretnosti koja obuhvata područje opštine na kojoj se nepokretnost nalazi.
Spisak svih službi za katastar nepokretnosti, sa kontaktima, možete naći na internet stranici RGZ-a (http://www.rgz.gov.rs /rgz).

2) Utvrdite pravni status nepokretnosti u katastru

Mogućnosti i način upisa prava na određenoj nepokretnosti zavise pre svega od njenog pravnog statusa, odnosno stanja upisa u katastru nepokretnosti. Zato u drugom koraku utvrdite taj status, uvidom u stanje u katastru nepokretnosti, što se ostvaruje izdavanjem lista nepokretnosti ili neposrednim uvidom u evidenciju i dobijanjem usmenih informacija i objašnjenja od službenika RGZ-a.

3) Pripremite dokumentaciju

Kada ste utvrdili pravni status nepokretnosti u katastru potrebno je pripremiti odgovarajuću dokumentaciju.
Primera radi, možemo izdvojiti nekoliko tipičnih situacija:
a) Upis prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je prodavac upisan kao vlasnik nepokretnosti
Potrebno je pripremiti sledeće:
 • ugovor o kupoprodaji na kojem su potpisi ugovarača overeni kod nadležnog organa;
 • u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili opštini)
 • sa izričitom i bezuslovnom saglasnošću prodavca da kupac može da upiše pravo svojine (clausula intabulandi) - ako je nema u samom ugovoru, potrebno je priložiti saglasnost u posebnoj pisanoj izjavi prodavca, na kojoj potpis prodavca mora biti overen u sudu
 • fotokopija lične karte kupca
Ako je kupac pravno lice, potreban je izvod iz Agencije za privredne registre Republike Srbije (APR), u originalu ili fotokopiji overenoj da je verna originalu (u sudu ili u opštini).
b) Upis prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko prodavac nije upisan kao vlasnik nepokretnosti
Ako prodavac iz zaključenog ugovora o kupoprodaji nije upisan kao vlasnik nepokretnosti, a upisano je neko drugo lice, pored dokumenata navedenih pod a), potrebno je priložiti i isprave na osnovu kojih prodavac izvodi svoje pravo od upisanog imaoca prava, čime se dokazuje neprekinut niz osnova sticanja prava (pravni kontinuitet). Ovo znači da je u slučaju da je nepokretnost bila više puta predmet prenosa vlasništva, a i dalje je upisana na prvobitnog vlasnika, potrebno da poslednji sticalac dostavi isprave o svim tim prenosima. Pri tome, za isprave važi sve isto što je navedeno za sadržaj ugovora o kupoprodaji. Kod ugovora o otkupu stanova u društvenoj svojini postoji izuzetak od obaveze dokazivanja celokupnog niza osnova sticanja. Naime, ako je na stanu upisano neko drugo društveno pravno lice, a ne ono koje je dalo stan u otkup, ne treba pribavljati isprave o pravnoj vezi između tih pravnih lica.
v) Upis prava svojine na osnovu ugovora o kupoprodaji, ukoliko je predmet kupoprodaje objekat ili poseban deo objekta (stan, poslovni prostor, garaža)
Ukoliko je objekat upisan u katastar nepokretnosti bez građevinske i upotrebne dozvole, pored dokumenata navedenih pod a) ili b), potrebno je priložiti i:
 • građevinsku i upotrebnu dozvolu:
 • u originalu ili fotokopiji koja je overena da je verna originalu (u sudu ili opštini);
 • sa klauzulom pravosnažnosti (pečatom donosioca rešenja kojim se potvrđuje kada je rešenje postalo pravosnažno).

4) Platite takse

Uz pripremljenu dokumentaciju, potrebno je platiti i republičku administrativnu taksu za zahtev i odgovarajuću taksu za uslugu RGZ-a. Kao dokaz o izvršenim uplatama nadležnoj službi RGZ-a predaju se original uplatnice, odnosno drugi dokaz o izvršenoj uplati.
Visina administrativne takse utvrđena je Zakonom o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS", br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12 , 93/12, 47/13 i 65/13.
Visina takse za uslugu utvrđena je Pravilnikom o visini takse za pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda ("Službeni glasnik RS", br. 116/13, 5/14-ispravka i 8/14).

5) Sastavite zahtev za upis

Zahtev za upis mora da sadrži sledeće elemente:
 • naziv nadležne službe RGZ-a kojoj se zahtev upućuje;
 • podatke o predmetu (sadržini) zahteva;
 • podatke o podnosiocu zahteva (ime i prezime, odnosno naziv, JMBG, odnosno MB i adresa podnosioca, kao i njegovog zastupnika ili punomoćnika - ukoliko ih ima);
 • potpis podnosioca zahteva, odnosno ovlašćenog lica.
Pored ovih obaveznih elemenata, zahtev može da sadrži i druge navode za koje podnosilac smatra da su od značaja za odlučivanje. Primere obrazaca za podnošenje zahteva možete pronaći na internet stranici RGZ-a (http://www.rgz.gov.rs/template1.asp?Pa ge Name=2008_04_25). Ako zahtev podnosi zastupnik ili punomoćnik, uz zahtev je potrebno priložiti i odgovarajući dokaz o svojstvu zastupnika, odnosno punomoćje.

6) Predajte zahtev za upis sa pratećom dokumentacijom u nadležnu službu RGZ-a

Zahtev za upis hipoteke možete podneti i elektronskim putem,
Internet servisom za podnošenje zahteva, o kojem informacije možete pronaći na internet stranici RGZ-a (www.rgz.gov.rs/ template1.asp?PageName=2009_09_29_03).


Detaljnije podatke možete pročitati u knjizi „Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti“.
Za konsultacije oko uknjižbe i dokumentacije možete nas kontaktirati na meil:
Zakoni - uskoro.....

© 2019 - www.nekretnine-Beograd.org - nekretnine udruženih portala
Na vrh strane